Christiansfeldvej 48 – 50, 6100 Haderslev, Tlf.: 74529648 
 
  Bestyrelse
 
Billede 1

Bestyrelsen består af:

Formand: Finn Sørensen
Næstformand: Peter Skovsgaard
Bestyrelsesmedlem: Simon Hansen
Bestyrelsesmedlem: Lisa Andersen 
Sekretær: Steffen Pedersen


Det er bestyrelsens opgave bl.a. at varetage spørgsmål vedrørende overordnet målsætning, ansættelsesspørgsmål, overordnet økonomi og relationerne til myndighederne.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af henholdsvis Spirens initiativ- og støtteforening og af Haderslev kristen-pædagogiske Forening (den forening, som har købt bygningerne, som Spiren bor i). Valgproceduren – som den er udformet i Spirens vedtægter – har det formål, at sikre Spirens grundholdning iblandt bestyrelsens medlemmer.

Leder og stedfortræder er med ved bestyrelsesmøderne. Desuden er repræsentanter fra det øvrige personale velkomne med på skift/efter behov. Kontaktperson fra forældrerådene kan ligeledes være med ved den åbne dagsorden på møderne.

Vedtægt

for Haderslev kristen-pædagogiske fribørnehave’s initiativ- og støtteforening af 7. maj 1991

§ 1.

Foreningens navn er: Haderslev kristen-pædagogiske fribørnehave’s initiativ- og støtteforening. I daglig tale kaldt Spirens forening.

SPIREN’s forening har hjemsted i Haderslev Kommune og adresse hos den til enhver tid værende formand for bestyrelsen.

§ 2.

Foreningens formål er at drive en (eller flere) kristen pædagogisk fri børnehave i Haderslev Kommune for børn i alderen 0-6 år. Der lægges vægt på,

  • at børnene modtager gode oplevelser i hjemlige omgivelser med tryghed og udfordring.
  • udviklende leg, samvær og sang og fortællinger mv. i en åben kreativ atmosfære på et kristent grundlag.
  • at børnene får gode muligheder for at opleve naturen, dels ved i høj grad at kunne lege i fri luft og natur, dels ved jævnlige besøg på steder med oplevelsesrig natur (skove, marker mv.) og
  • at der skabes et tæt forhold imellem de til enhver tid værende familier, der har børn indskrevet i SPIREN i form af fællesskab og samarbejde om børnenes opvækstmuligheder.

§ 3.
Bestyrelsen kan optage medlemmer, som ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Ved indmeldelse i SPIREN’s forening, erklærer personen sig indforstået med at opfylde de forpligtelser, som fremgår af foreningens vedtægter.

§ 4.
SPIREN’s øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april kvartal i Haderslev Kommune. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingen fastsætter et årligt medlemskontingent, som indbetales inden 1. august samme år gældende for indeværende kalenderår.

§ 5.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om ændring af SPIREN’s vedtægter kan dog kun ske ved, at såvel ¾ af stemmerne såvel efter SPIREN’s medlemsantal som efter antal på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, stemmer herfor på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 6.
SPIREN ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges således:

  1. Tre medlemmer vælges af SPIREN’s forening på dennes årlige generalforsamling i april kvartal, fortrinsvis blandt forældre til børn indskrevet i SPIREN. Valget er for en 2-årig periode. To er på valg i lige år og en er på valg i ulige år. Desuden vælges hvert år en suppleant for et år ad gangen.
     
  2. To medlemmer vælges af HKPF på dennes generalforsamling i maj måned. Valget er for en 2-årig periode. Et medlem er på valg hvert år. Desuden vælges hvert år en suppleant for et år af gangen.

§ 7.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dette sker senest 14 dage efter at valgene (nyvalg/genvalg) har fundet sted. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes hvis tre bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af SPIREN’s medlemmer fremsætter ønske herom med motiveret dagsorden.

§ 9.
SPIREN forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes SPIREN dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan fastlægge budget og takster, tage beslutninger om ansættelsesforhold og om leje og køb af fast ejendom, herunder tillige evt. pantsætning af nødvendige lokaler og arealer. Der påhviler ikke SPIREN’s medlemmer nogen personlig forpligtelse for de SPIREN påhvilende forpligtelser.

§ 10.
Et eventuelt overskud i SPIREN - også i tilfælde af dens opløsning - skal anvendes efter bestyrelsens skøn til kristen-pædagogiske initiativer blandt børn og unge.

I tilfælde af SPIREN’s opløsning, er bestyrelsen pligtig til at fungere videre indtil opgørelse af aktiver og passiver er gennemført efter loven.

§ 11.
SPIREN’s regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab revideres efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse under opfyldelse af krav i forbindelse med kommunalt tilskud. Årsregnskabet tilsendes alle SPIREN’s forenings medlemmer i revideret stand inden den årlige generalforsamling, hvor det fremlægges af kassereren til godkendelse.

§ 12.
Medlemskab af SPIREN’s forening giver ikke andel i dens formue. Opsigelse af medlemskab kan ske med tre måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

§ 13.
SPIREN drives ved kommunale tilskud (puljeordning) på grundlag af aftale indgået mellem kommunen og SPIREN ved dens bestyrelse, desuden forældrebetaling samt eventuelle andre indtægter.

§ 14.
SPIREN’s åbningstider, herunder ferielukning og lignende fastlægges af bestyrelsen efter aftale med forældre og ansatte. I tillæg til de normale åbningstider forsøges gennem koordination af familiernes supplerende pasningsbehov (f.eks. aftner/weekender/ferie) at bidrage til gensidig hjælp familierne imellem.

 

§ 15.
Bestyrelsen ansætter den daglige leder og antager en forretningsfører (sidstnævnte eventuel af egen midte).

Godkendt på stiftende generalforsamling den 7. maj 1991 med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15. april 1996 og ordinær generalforsamling den 7. maj 1996.

Ajourført på den ordinære generalforsamling, den 8. maj 2006.

 


Sidst opdateret 23. maj 2019